Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
https://www.hevacz.cz
Dopravné nad 2000,- zdarma
Pro zobrazení velkoobchodních cen je nutné se zaregistrovat/přihlásit s Vaším IČO.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Velkoobchod Heva, spol. s r.o. se sídlem Žižkova 102, 586 01 Jihlava, IČO 45479810, zapsané v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu Brno, odd. C, vl.5194 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hevacz.cz.

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré zboží a služby dodávané dodavatelem všem fyzickým i právnickým osobám (dále jen "kupující"). Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání uvedená ve smlouvě mají ve spojení s potvrzenou objednávkou přednost před VOP.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


Objednávat můžete telefonicky, písemně nebo e-mailem v e-shopu. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, bankovní spojení, IČO, případně DIČ, spisovou značku, popis a přesnou specifikaci zboží, množství, termín dodání, pracovní dobu a dopravní dispozice. Dbejte, prosím, na správnost dodací adresy, neboť v případě dodání zboží na chybnou adresu ponese zodpovědnost kupující. Objednáním zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami dodavatele.

Zrušení objednávky

Ze strany zákazníka se odstoupení od smlouvy řídí zákonem 367/2000 Sb. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena na účet zákazníka. Při zálohové platbě může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha odečtením bankovního poplatku, který účtuje banka příjemci platby.
Ze strany dodavatele si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává
změnila se výrazným způsobem cena
ekonomická nevýhodnost dodávky
Ve všech případech vám zavoláme, abychom se domluvili na dalším postupu.1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. [JA1] Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

1.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

[JA1]Upozorňujeme na ustanovení § 1830 občanského zákoníku: „Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.“


Cena zbožíVšechny uvedené ceny na webovém rozhraní obchodu jsou uváděny v CZK. Přepočet do EUR je pouze informativní a je založen na online dostupném denním kurzu.
Cena zboží je stanovena dohodou v souladu se zákonem o cenách č. 526/1992 Sb. v platném znění a vychází z ceníku prodávajícího platného v příslušném období. Ceny uvedené na www.hevacz.cz jsou platné pouze u zboží, které je na skladě. Při zvýšení prodejní ceny zboží naskladněného pro kupujícího je prodávající povinen kupujícího informovat a vyžádat si souhlas s navýšením ceny. Ceny v tištěném katalogu se mohou v průběhu jeho trvání změnit dle aktuálního vývoje cen. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit platnost stávajících cen v katalogu zveřejněním nového ceníku na firemních www stránkách, e-mailem, nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Zboží se vždy dodává za aktuální ceny. Slevy z uvedených cen jsou řešeny individuálně dle četnosti odběru, množství apod.

Platba za zboží


Objednané zboží je možné uhradit buď bankovním převodem na základě vystavené zálohové nebo řádné faktury, případně v hotovosti. Splatnost faktur pro platbu převodem je 10 dnů ode dne vystavení. Dnem vystavení se rozumí den odeslání zboží zákazníkovi. V případě nesplacení faktur ve stanoveném termínu zaniká zákazníkovi nárok na veškeré slevy. Za každý den prodlení ve splatnosti faktury je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky. Kupující se stává vlastníkem zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu platby, zejména neposkytnout zboží na fakturu novým zákazníkům nebo zákazníkům s opakovanými pozdními platbami za zboží.


převodním příkazem - vyhrazeno jen pro stálé zákazníky s dobrou platební morálkou
v hotovosti - pro všechny skupiny zákazníků
dobírkou - za předpokladu, že zboží je dovezeno jiným dopravcem než firemním rozvozem

Způsob plnění


Není-li dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje dodat objednané zboží skladem nejpozději do 48 hodin (mimo SO, NE, svátky) od přijetí objednávky, a to za předpokladu, že objednávka bude doručena v pracovní den do 14 hod. Ustanovení platí pro zboží, které je skladem. Dodávka v režimu náhradního plnění se realizuje na výzvu objednatele. Dodáním zboží se rozumí jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Způsob dodání určuje prodávající. Požaduje-li kupující jiný způsob dopravy, který je spojen s vyššími náklady než je pro prodávajícího obvyklé, jdou tyto náklady na účet kupujícího. V případě přepravy prodávajícím je dodávka splněna doručením do místa určení. Za nedodržení dodací lhůty třetí stranou nenese prodávající odpovědnost..Zboží, které není skladem nebo má delší dodací lhůtu, dodavatel doručí po dohodě se zákazníkem následujícím způsobem. Buď jako samostatnou dodávku v prvním možném termínu nebo přiložením k nové objednávce zákazníka.


Zboží dopravujeme následujícími způsoby

Naší vlastní dopravou
Kurýrní službou DPD. DPD je dopravní společnost, která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice, a to následující pracovní den od odeslání (expedici) zásilky. DPD obvykle doručuje zásilky v pracovní dny od 8 do 15 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, dopravní služba se pokusí o doručení ještě následující 2 pracovní dny. Proto je tento způsob dopravy vhodný především pro ty, kteří jsou na uvedené adrese k zastižení dopoledne. Paušální dopravné na balík činí 120,- Kč bez DPH.
Zboží zasíláme v rámci ČR

Reklamace a záruční doba


Kupující je povinen při přejímce zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné množství, zjevné vady zboží nebo porušené obaly při dodávce zákazník reklamuje písemně ihned do dodacího nebo přepravního listu. Skryté vady písemně reklamuje ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 1 měsíce po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že k jejich vzniku nedošlo nesprávným skladováním. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Reklamace se provádí přímo na prodejně v sídle společnosti, uplatnit lze u OZ, nebo u řidiče naší společnosti. Reklamované zboží se vrací v originálním přepravním obalu s chybovým výtiskem nebo písemným popisem vady.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Otvírací doba skladu:
Po 7 - 15
Út 7 - 15
St 7 - 15:30
Čt 7 - 15
Pá 7 - 12